Giới thiệu chung về bảng cân đối kế toán và báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Bảng cân đối kế toán và báo cáo lưu chuyển tiền tệ là hai tài liệu tài chính vô cùng quan trọng. Nó giúp chủ doanh nghiệp, nhà đầu tư theo dõi tình hình của doanh nghiệp đó, nhằm đưa ra các chiến lược kinh doanh phù hợp. Thực hiện lập bảng cân đối kế toán và báo cáo lưu chuyển tiền tệ là công việc hết sức quen thuộc đối với các kế toán viên. Tuy nhiên, các kế toán còn cần phải nắm vững ý nghĩa cũng như hiểu được các yếu tố cơ bản trong 2 tài liệu này.

Bảng cân đối kế toán là gì?

bảng cân đối kế toán và báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Bảng cân đối kế toán là một dạng báo cáo tài chính của doanh nghiệp, tóm tắt ngắn gọn về tình hình kinh doanh của doanh nghiệp bao gồm có/sở hữu (tài sản) và những khoản nợ trong một thời điểm nhất định.

Bạn không thể tự ý thay đổi biểu mẫu bảng cân đối kế toán vì nó phải được lập theo mẫu được Bộ Tài chính quy định dành cho DNNVV.

Trong bảng cân đối kế toán phải thể hiện rõ ràng:

 • Tài sản cố định của doanh nghiệp (doanh nghiệp có gì).
 • Tài sản ngắn hạn (những khoản doanh nghiệp đang cho nợ)
 • Nợ ngắn hạn (nợ của doanh nghiệp và phải trả trong thời gian ngắn)
 • Nợ dài hạn và vốn chủ sở hữu.

Ý nghĩa của bảng cân đối kế toán

Tất cả các tài sản được nhắc đến trong bảng cân đối kế toán đều phải được lấy từ một nguồn nào đó như vốn nợ hay vốn chủ sở hữu. Về mặt kinh tế lẫn tính pháp lý chúng đều có ý nghĩa riêng. Cụ thể ý nghĩa của chúng như dưới đây:

Phần tài sản

 • Ý nghĩa pháp lý: phản ánh giá trị của toàn bộ tài sản hiện thuộc quyền sử dụng và quản lý của doanh nghiệp ở thời điểm lập báo cáo.
 • Ý nghĩa kinh tế: phản ánh quy mô và lũy kế các loại vốn, tài sản hiện có tại thời điểm lập báo cáo của doanh nghiệp.

Nguồn vốn

 • Ý nghĩa pháp lý: phản ánh nguồn hình thành các loại tài sản hiện có tại thời điểm báo cáo của doanh nghiệp.
 • Ý nghĩa kinh tế: phản ánh cơ cấu và quy mô các nguồn vốn được đầu tư và huy động vào hoạt động sản xuất kinh doanh hay đầu tư của doanh nghiệp.

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ là gì?

bảng cân đối kế toán và báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (tiếng Anh là Cash Flow Statement) là bản báo cáo tổng hợp lại tình hình thu và chi tiền tệ của công ty trong một khoảng thời gian nhất định. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ còn cho thấy những thay đổi của tài sản, khả năng thanh toán cũng như khả năng chuyển đổi thành tiền của tài sản….

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ còn được coi là bản sao của báo cáo tài chính, giúp phản ánh tình trạng đầu vào, đầu ra của các dòng tiền của doanh nghiệp trong thời gian nhất định.

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ có ý nghĩa gì? 

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ mang ý nghĩa quan trọng đối với mỗi doanh nghiệp, giúp các chủ doanh nghiệp trong việc nắm bắt và phân tích việc thu chi vào việc gì.

Nhờ báo cáo lưu chuyển tiền tệ mà chủ doanh nghiệp có thể biết được mối quan hệ giữa dòng tiền thuần và lợi nhuận. Tại báo cáo cũng phản ánh rõ ràng lý do của sự thay đổi giữa dòng tiền tệ vào và ra như thế nào giúp quản trị doanh nghiệp trong cân đối thu chi hiệu quả.

Ngoài ra, báo cáo lưu chuyển tiền tệ còn giúp chủ doanh nghiệp nhận định, đánh giá chính xác khả năng tạo ra tiền từ yếu tố nội sinh hay ngoại sinh trong tương lai và cả khả năng nhu cầu vốn bổ sung, trả nợ đúng hạn của doanh nghiệp nữa.

Các phương pháp chính lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Sẽ có 02 phương pháp chính lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ, đó là phương pháp trực tiếp và phương pháp gián tiếp. Hai phương pháp lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ này được căn cứ theo hai thông tư đó là Thông tư 200 và Thông tư 33

 •  Lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ bằng phương pháp gián tiếp

Lưu ý khi lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo phương pháp gián tiếp phải đảm bảo các dòng tiền vào, ra được xác định chính xác và tính bằng cách sẽ điều chỉnh lợi nhuận trước thuế thu nhập doanh nghiệp để khỏi ảnh hưởng đến các cả các khoản ảnh hưởng về tiền và khoản mục không phải bằng tiền cụ thể như:

 •  Những khoản chi phí không bằng tiền là khấu hao tài sản dự phòng, cố định.
 • Những khoản lãi lỗ không bằng tiền như là sự lỗ, lãi do chênh lệch tỷ giá hối đoái mà doanh nghiệp chưa thực hiện
 •  Những dòng tiền từ hoạt động đầu tư mà các khoản lỗ lãi được phân loại: tiền cho vay, cổ tức, nhượng bán bất động sản …
 •  Ngoài ra còn có các khoản chi phí vay đã ghi nhận

Bên cạnh đó, còn có cả các dòng tiền đã được điều chỉnh tiếp tục với sự thay đổi vốn lưu động từ hoạt động kinh doanh thêm nữa là các khoản chi phí trả trước dài hạn và các khoản thu chi khác (lãi vay đã trả, những thay đổi của chi phí trả trước, thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp…

 •   Lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ bằng phương pháp trực tiếp

Theo phương pháp lập báo cáo tiền tệ trực tiếp, các dòng tiền vào, ra được xác định chính xác và trình bày bằng việc tổng hợp, phân tích trực tiếp từ những khoản tiền chi và thu theo mỗi nội dung thu, chi từ chi tiết của doanh nghiệp và từ các sổ kế toán.

Theo đó, khi lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ bạn cần tuân thủ những nguyên tắc nêu trên nhằm đảm bảo tính hợp pháp, chính xác của báo cáo.

Qua đây, bạn có thể thấy rằng bảng cân đối kế toán và báo cáo lưu chuyển tiền tệ có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với mỗi doanh nghiệp. Nhìn vào nó, chủ doanh nghiệp có thể đánh giá tình trạng tài chính, tình hình và kết quả sản xuất kinh doanh để có định hướng, phát triển hợp lý. Hy vọng bài viết trên đây của chúng tôi đã giúp bạn hiểu sâu sắc hơn về 2 loại tài liệu này. 

Facebook
Twitter
Pinterest
Telegram

TIN TỨC LIÊN QUAN

Chung cư Sky View Plaza
Logo